Projekti

NOVI PROJEKTI

  • projekt Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin (Mednarodni projekt ATS 2020 – Assessment of Transversal Skils) v sodelovanju z ZRSŠ. Osnovni namen mednarodnega razvojnega projekta ATS 2020 je razvijati sodobne strategije poučevanja in učenja ter (samo)spremljanja in (samo)vrednotenja transverzalnih veščin in znanj v skladu s filozofijo formativnega spremljanja s pomočjo IKT. Prenašanje odgovornosti za lastno znanje na učenca, spremljanje učenčevega napredka na drugačen način (sodobnejši, mikavnejši, transparentnejši …), nadgradnja lastnega znanja (akcijskega razvoja učiteljevega dela), izmenjava izkušenj ter medpredmetno povezovanje po vertikali in horizontali. Cilj je vpeljava formativnega spremljanja znanja, napredka, učenčevega dela (na šoli, v razredu, pri posamezniku) ob pomoči e-listovnika učenca (in učitelja). Člani projektnega tima bodo skupaj načrtovali, ustvarjali, se izobraževali in izobraževali druge, razvijali ideje, si pomagali, svetovali in kolegialno hospitirali. Poudarek pri delu bo na razvijanju transverzalnih veščin s problemskimi nalogami povezano s formativnim spremljanjem učenčevega napredka ob intenzivni uporabi IKT. Poleg tega bomo dobljene rezultate sproti analizirali, načrte dopolnjevali in odpravljali pomanjkljivosti. O izsledkih bomo obveščali vodstvo šole, kolege in starše. V času trajanja projekta in po njem pričakujemo pri učencih višje dosežke znanja, več samostojnosti pri delu, več radovednosti, vedoželjnosti in zadovoljstva ter večjo odgovornost učencev za njihovo znanje. Pri učiteljih pričakujemo napredek pri uporabi formativnega spremljanja učenčevega napredka pri pouku.
  • ImTeaM4EU v sodelovanju z Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW (Ministrstvo za šolstvo in nadaljnje izobraževanje nemške zvezne dežele Nordrhein-Westfalen), Osnovna naloga v projektu je razvijanje metod za poučevanje in izboljšanje znanja na področju jezikovnih, naravoslovno – matematičnih in državljanskih kompetenc. Cilj je z aktualnimi temami načrtovati in izvesti problemsko orientiran pouk, ki pozitivno vpliva na usvajanje evropsko orientiranih kompetenc. Te so v večini učnih načrtov omenjene, a manjkajo konkretni napotki za njihovo smiselno uporabo pri problemsko orientiranem pouku. Prav tukaj je glavni cilj projekta – učitelji različnih predmetov dobijo konkretni nabor metod z razlagami in možnostmi uporabe pri pouku, kateri razvija sodobnega evropskega državljana. V projektu sodelujejo šole, univerze in privatna podjetja naslednjih držav: Nemčije, Poljske, Estonije, Švice in Slovenije. Iz Slovenije smo v projektu Filozofska fakulteta Maribor in Osnovna šola Janka Glazerja Ruše. V projektu sodelujoči učenci, se bodo v času trajanja projekta udeležili mednarodne izmenjave.
  • Dvig ravni znanja in bralna pismenost – ZRSŠ. Cilj projekta je s sodobnimi metodami in oblikami dela dvigniti bralno pismenost med učenci.
  • »For easy speaking and redaing« v sodelovanju z Ministerstvo školstvi mladeže a telovychovy in MŠ Tešany. V okviru projekta se bo vršila izmenjava strokovnih delavcev. Cilj je spoznavanje kurikula sodelujočih šol in izmenjava primerov dobrih praks.
  • Humanitarni projekt z OŠ Dragojlo Dudič iz Beograda. Poudarek je na delu z učenci s posebnimi potrebami, razvijanju njihove pozitivne samopodobe in vzgajanju čuta solidarnosti, spoznavanje drugih kultur in običajev. Izmenjava je predvidena v mesecu oktobru in mesecu aprilu.
  • Sodelovanje na zimskih otroških mednarodnih igrah otrok v Innsbrucku. Učencem želimo omogočiti, da merijo svoje športne moči z vrstnik iz sveta.

 

PROJEKT MIRNO MORJE

Ponovno se bomo udeležili projekta MIRNO MORJE, ki bo potekal v mesecu septembru na hrvaškem. “MIRNO MORE” je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladostnih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Nekaj razlogov in ciljev za projekt “MIRNO MORE”:
Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje ter nudi možnost za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj ter znanj.

Morje, jadrnica in posadka zahtevajo medsebojno skrb, upoštevanje in spoštovanje. Takšen način preživljanja časa nudi mladim možnost učenja, prevzemanja odgovornosti zase in za druge, timskega delovanja, socialnih veščin, reševanja konfliktov na ustrezen način, obvladanja strahu/skrbi in izražanja zdrave tekmovalnosti.

(Skupno 247 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost