Skoči na glavno vsebino

Usmerjanje

Učenci s posebnimi potrebami

Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja upoštevati pet osnovnih stopenj pomoči v skladu s Konceptom dela: učne težave v osnovni šoli:

  1. korak: pomoč učitelja – pri pouku, dopolnilnem pouku, podaljšanem bivanju
  2. korak: pomoč šolske svetovalne službe
  3. korak: dodatna individualna ali skupinska pomoč na šoli
  4. korak: pomoč ter mnenje zunanje institucije
  5. korak: usmerjanje nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali celo spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem predlagamo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju otroci s PP) ureja Zakon o Osnovni šoli(ZOsn) (Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31.7.20116 z dopolnitvami in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)(Uradni list RS, št. 56/2011 z dne 22.7.2011) s podzakonski akti s področja usmerjanja otrok s PP.

Skupine otrok s PP so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Šola je dolžna za otroka s PP izdelati individualiziran program ( v nadaljevanju IP). Za pripravo, izvajanje in evalvacijo IP je zadolžena strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj; obvezno pa morajo biti v pripravo in spremljanje vključeni otrok s PP (upoštevaje njegovo zrelost in starost) in njegovi starši.

V kolikor se spremenijo okoliščine, ki vplivajo na ustreznost usmeritve otroka, lahko starši ali vzgojno-izobraževalni zavod poda zahtevo za spremembo usmeritve ali predčasno prenehanje odločbe o usmeritvi.

Več o postopku usmerjanja si preberite na spletni strani ZRSŠ:

http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

 

 

Pripravila: Renata Štritof

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)
SOGO Dostopnost